Algemene voorwaarden – Martin Gaus Academie

1. Aanmelding

U kunt zich op ieder gewenst moment als student aanmelden door het online inschrijfformulier volledig in te vullen en een vinkje te plaatsen bij ‘* ik ga akkoord met de door u gestelde algemene voorwaarden’. Bij aanvang kan u gevraagd worden u te legitimeren.

2. Inschrijfvoorwaarden

 • Bij elke cursus is aangegeven welke vooropleiding verplicht of gewenst is.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt aan de student zo spoedig mogelijk een bericht gestuurd over de inschrijving.
 • Bij inschrijving voor een cursus/module/workshop of een gehele opleiding, ontvangt u een bevestiging en bijbehorende factuur per e-mail. Vanaf dat moment is uw inschrijving definitief.
 • Tegen een afwijzing voor vrijstelling door de toelatingscommissie is geen beroep mogelijk.

3. Annulering

Tot 60 dagen voor aanvang van de eerste lesdag is annulering kosteloos. Bij annulering vanaf 60 tot en met 45 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 45 dagen tot en met 30 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 25% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 30 dagen tot en met 14 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht (alles met inachtneming van punt 4).

 • Annulering dient te allen tijde door ons schriftelijk te zijn bevestigd!
  Zonder de schriftelijke bevestiging van onze kant is de annulering niet geldig.

In geval van bijzondere omstandigheden kan de Martin Gaus Academie afwijken van deze regelingen, één en ander ter beoordeling van de Martin Gaus Academie. De Martin Gaus Academie accepteert vervangers voor reeds ingeschreven cursisten, echter slechts na overleg met de Martin Gaus Academie.

Deze regel geldt niet als de annulering plaatsvindt omdat u niet geslaagd bent voor een eerdere verplicht te behalen module.

4. Financiële voorwaarden

Het studiegeld dient door u te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en uiterlijk voor de start van de cursus, module of workshop. U kunt de lesgelden ineens of per cursus voldoen. Bij sommige cursussen krijgt u vooraf – na ontvangst van het studiegeld – uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus het benodigde lesmateriaal toegestuurd. Na verzending van dit lesmateriaal is annulering met restitutie van het betaalde lesgeld niet meer mogelijk. In overleg kan de cursus in een nader te bepalen lesperiode worden gevolgd of kan een vervanger aan de cursus deelnemen.

5. Kosten

De Martin Gaus Academie behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Indien u inschrijft voor de gehele opleiding en in één keer betaalt, zijn deze prijswijzigingen van modules op u niet van toepassing. Indien u inschrijft voor de gehele opleiding en per module betaalt en/of per module inschrijft, zijn prijswijzingen op u wel van toepassing. De moduleprijs op het moment van het volgen van de betreffende module zal dan in rekening worden gebracht.

6. Studieperiode

Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele studie of per losse module/cursus waarvoor u zich heeft aangemeld. U kunt de studie uitsluitend voortijdig beëindigen overeenkomstig de voorwaarden van de voortijdige beëindiging.

7. Voortijdige beëindiging

Indien u de opleiding of een module/cursus voortijdig wilt beëindigen dient u dit telefonisch of per e-mail aan ons mede te delen. Annulering moet te allen tijde door ons schriftelijk zijn bevestigd per e-mail! U krijgt geen restitutie van reeds betaalde lesgelden voor de module/cursus welke u op dat moment volgt. Retourneren van lesmateriaal heeft geen invloed op het verschuldigde lesgeld. Indien u de volledige opleiding volgt en niet meer deel wilt nemen aan de modules waarvoor u reeds bent ingeschreven dient u dit uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de eerstvolgende module schriftelijk kenbaar te maken. Bij annulering/ beëindiging gelden de regels zoals aangegeven bij punt 3. Bij overlijden van de studerende zal de beëindiging van de opleiding direct ingaan, de resterende betalingsverplichting vervalt direct.

8. Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet anders gebruiken dan voor uw persoonlijke studie. Het lesmateriaal dient u bij aanvang van de module bij zich te hebben. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij de auteurs en/of de Martin Gaus Academie.

9. Merknaam

Met nadruk wordt de cursist(e) er op gewezen dat de naam Martin Gaus een beschermde merknaam is. Gebruik van deze naam in advertenties, brochures, interviews, e.d. is dan ook niet toegestaan, tenzij men daarvoor schriftelijk toestemming heeft gekregen. Tegen misbruik van de merknaam en inbreuk op de rechten van het merk Martin Gaus zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

10. Overige voorwaarden

 • De Martin Gaus Academie te Lelystad behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docente(e) of anderszins deze te vervangen door een andere docent(e) of de data van de module te verschuiven naar een later tijdstip. Dit zal z.s.m. aan de student(e) kenbaar worden gemaakt.
 • De Martin Gaus Academie te Lelystad behoudt zich het recht voor wijzigingen in de inhoud van lesmaterialen of het lesprogramma aan te brengen.
 • De Martin Gaus Academie te Lelystad aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade of gevolgschade door welke aanleiding dan ook veroorzaakt.
 • Deelname aan de opleiding en trainingen is geheel voor eigen risico.
 • De Martin Gaus Academie te Lelystad draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen in of rondom de Martin Gaus Academie.

11. Akkoord algemene voorwaarden

Door het inschrijfformulier online te versturen heeft u kennis genomen van en bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.