Zoals beschreven in ons boek ‘Agressie bij honden’ is er nog een aanvullend hoofdstuk als pdf file en deze kunt u via onderstaande button bekijken en/of downloaden.

Bekijk hier de bijlage ‘Agressie bij honden’

Agressie bij honden - bijlage

 

© 2010 De Fontein|Tirion BV, Baarn
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van derden zo goed mogelijk te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Laatste nieuws